ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : GLOBASSURE ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Ασφάλιση & Ασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 3, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 15233
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-6849444
e-mail: contact@aglobassure.com
Website: www.globassure.gr
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ε.Α: 351311
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 133757603000
Α.Φ.Μ.: 800644250
Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 10.000,00€ -


ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α Συμμετοχή μου (άμεση ή έμμεση) σε ποσοστό >10 % σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής επιχείρησης ΟΧΙ
Β Συμμετοχή συγκεκριμένης ασφαλιστικής επιχείρησης ή μητρικής της (άμεση ή έμμεση) σε ποσοστό >10 % σε ψήφους ή σε μετοχικό κεφάλαιο στην επιχείρησή μου που ασκει δραστηριότητες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης ΟΧΙ
Γ Παροχή συμβουλών βάσει αμερόληπτης ανάλυσης ( άθρο 11, παρ 2 ΠΔ 190/2006) λόγω μη αποκλειστικής συνεργασίας με μία ή περισσότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες ΝΑΙ
Δ Συμβατική μου υποχρέωση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ συνεργασίας με μία ή περισσότερες εταιρίες ΝΑΙ
Ε Η/ Οι συνεργασία/ες μου με μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες ΔΕΝ είναι αποκλειστική/ές και δεν παρέχω συμβουλές βάσει αμερόληπτης ανάλυσης ΝΑΙ
ΣΤ Δυνατότητα διανομής ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά ΝΑΙ
Ζ Πιστοποίηση γνώσεων για διανομή ασφαλιστικών προϊόντων με επενδυτικά χαρακτηριστικά ΝΑΙ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ασφαλισμένοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι και λοιποί ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία κατά του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.- http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/default.aspx ) για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και για πράξεις που αντιβαίνουν στα χρηστά συναλλακτικά ήθη, που προσκρούουν στη δημόσια τάξη και ιδιαίτερα για πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να καταλογιστούν στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του π.δ. 298/1986, επιβάλλονται κατόπιν έρευνας της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α) και ακρόασης του καταγγελλόμενου ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, τόσο για τη βασιμότητά τους όσο και για την επάρκεια των εξηγήσεων εκ μέρους του διαμεσολαβητή. Η Δ.Ε.Ι.Α. παρέχει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αιτιολογημένη απάντηση προς τον καταγγέλλοντα. Τέλος αν τα εμπλεκόμενα μέρη το αποδέχονται, μπορεί η Δ.Ε.Ι.Α. να παραπέμψει τη διαφορά στο Συνήγορο του Καταναλωτή (ν.3297 / 23‐12‐2004) χωρίς να περιορίζεται η εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον και άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.